โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ประจำปี 2563 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวนคณาจารย์ร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายนริศ กำแพงแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 14725 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองบรรณาธิการ “วารสารวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” เปิดรับส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 4  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถส่งบทความหรือเข้าดูรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses หรือสามารถติดต่อสอบถาม : คุณวราภรณ์ ต้นใส หรือ คุณนริศ กำแพงแก้ว สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ที่เบอร์โทรศัพท์ : 08-8769-4945 อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิชาการด้านรับใช้สังคม ทุกสาขาวิชา ทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการ  ในรูปแบบบทความวิจัย บทความปริทัศน์ กรณีศึกษา บทความเชิงนโยบาย และบทความรับเชิญที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากการปฏิบัติการจริงกับชุมชน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ เพื่อพัฒนาสังคมและส่งเสริมให้นักวิชาการด้านรับใช้สังคมในหน่วยงานต่างๆ ได้มีแหล่งนำเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา