โลโก้เว็บไซต์ คู่มือการปฏิบัติงานและแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คู่มือการปฏิบัติงานและแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์


คู่มือการปฏิบัติงานและแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์
       ประจำปีงบประมาณ 2566 (คลิก)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา