โลโก้เว็บไซต์ การให้บริการของหน่วยงาน | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การให้บริการของหน่วยงาน


การให้บริการของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

 

 

 

   
คู่มือมาตรฐานการให้บริการของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา <<คลิก
  - แบบฟอร์มขอใช้บริการวัสดุ/ครุภัณฑ์ (.pdf File) (.doc file)    
         

 

  

 

  

ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลภายในเล่มคู่มือมาตรฐานการให้บริการ

  ขั้นตอนการให้บริการด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลภายในเล่มคู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  ขั้นตอนการให้บริการด้านวิชาการ/วิทยากร ด้านศิลปวัฒนธรรม
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลภายในเล่มคู่มือมาตรฐานการให้บริการ
 

 

   
ขั้นตอนการให้บริการด้านการบริการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลภายในเล่มคู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  ขั้นตอนการให้บริการด้านการยืมอุปกรณ์/ชุดการแสดง
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลภายในเล่มคู่มือมาตรฐานการให้บริการ
   

 

สถิติการให้บริการ

 
smiley สถิติการให้บริการของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ปีพ.ศ.2563 << Click

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา