โลโก้เว็บไซต์ งานกำกับ ติดตาม ประเมินผล | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานกำกับ ติดตาม ประเมินผล


แผนการกำกับและติดตาม

*แผนการกำกับติดตาม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป จะถูกรวมข้อมูลอยู่ใน "เล่มแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ของแต่ละปีงบประมาณ
- แผนการกำกับและติดตาม การดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2564
- แผนการกำกับและติดตาม การดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2563
- แผนการกำกับและติดตาม การดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2562

 

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 

แบบรายงานแผนงาน ง.8 (แบบฟอร์มจากกองนโยบายและแผน)
แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม ง.9 (แบบฟอร์มจากกองนโยบายและแผน)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา