โลโก้เว็บไซต์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


 

ปรัชญา (Philosophy)
   สร้างความเข้มแข็งทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย

วิสัยทัศน์ (Vision)
เปเป็นแหล่งความรู้ สร้างเครือข่าย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาสังคม

พันธกิจ (Mission)
    M1 งานบริหารและวัฒนธรรมศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ
​​​​​​​    M2 งานส่งเสริมวัฒนธรรมและหอเกียรติยศที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ดี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา