โลโก้เว็บไซต์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


 

ปรัชญา
สร้างความเข้มแข็งทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย
 

วิสัยทัศน์
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเป็นแหล่งความรู้ สร้างเครือข่าย อนุรักษ์ ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสังคมไทยสู่สากล
 

พันธกิจ
    ๑. เป็นแหล่งความรู้ มีเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรม
    ๒. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
    ๓. ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา