โลโก้เว็บไซต์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


 

ปรัชญา
สร้างความเข้มแข็งทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย
 

วิสัยทัศน์
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเป็นแหล่งความรู้ สร้างเครือข่าย อนุรักษ์ ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสังคมไทยสู่สากล
 

พันธกิจ
    ๑. เป็นแหล่งความรู้ สร้างเครือข่ายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
    ๒. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    ๓. ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา