โลโก้เว็บไซต์ ประวัติความเป็นมา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประวัติความเป็นมา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา


ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ มีมติอนุมัติจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหน่วยงานในระดับกอง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น ศูนย์รวมของศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาค เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการศิลปะ ประชุมสัมมนา ศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานทางด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย     
    ๑. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    ๒. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พื้นที่เชียงราย
    ๓. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พื้นที่ลำปาง
    ๔. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พื้นที่พิษณุโลก
    ๕. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พื้นที่ตาก
    ๖. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พื้นที่น่าน

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แบ่งกลุ่มงานออกเป็น ๒ กลุ่มงาน ดังนี้
    ๑.  งานบริหารและวัฒนธรรมศึกษา  
    ๒.  งานส่งเสริมวัฒนธรรมและหอเกียรติยศ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา