โลโก้เว็บไซต์ สื่อวีดิทัศน์ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สื่อวีดิทัศน์


       

สื่อวีดิทัศน์ ลายคำ น้ำแต้ม

(คลิก)

 

สื่อวีดิทัศน์ เวียงเจ็ดลิน

(คลิก)

 

สื่อวีดิทัศน์ ประเพณียี่เป็ง มทร.ล้านนา

(คลิก)

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา