โลโก้เว็บไซต์ โครงสร้างบุคลากร | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงสร้างบุคลากร ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ผู้บริหาร ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา


เบอร์โทร : 1621

อีเมล : chaipathom@rmutl.ac.th

งานบริหารและวัฒนธรรมศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา
นางสาวธานารัตน์ ฤทธิ์เชาวพัฒน์

นางสาวธานารัตน์ ฤทธิ์เชาวพัฒน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
(หัวหน้างานบริหารและวัฒนธรรมศึกษา)


เบอร์โทร : 1621

อีเมล : isaree@rmutl.ac.th

นางสาวทิน อ่อนนวล

นางสาวทิน อ่อนนวล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ


เบอร์โทร : 1621

อีเมล : TinMutun@rmutl.ac.th

นายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว

นายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 1621

อีเมล : saknarin@rmutl.ac.th

งานส่งเสริมวัฒนธรรมและหอเกียรติยศ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา
นางสาวอุไรพร  ดาวเมฆลับ

นางสาวอุไรพร ดาวเมฆลับ

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 1621

อีเมล : uraiporn_do@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา