โลโก้เว็บไซต์ โครงสร้างบุคลากร | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงสร้างบุคลากร ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ผู้บริหาร ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

งานบริหารและวัฒนธรรมศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา
นางสาววันทนา  มาลา

นางสาววันทนา มาลา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานส่งเสริมวัฒนธรรมและหอเกียรติยศ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา
นางสาวรจนา  ราชญา

นางสาวรจนา ราชญา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวอุไรพร  ดาวเมฆลับ

นางสาวอุไรพร ดาวเมฆลับ

นักวิชาการศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา