โลโก้เว็บไซต์ โครงสร้างบุคลากร | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงสร้างบุคลากร ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ผู้บริหาร ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา


เบอร์โทร : 1602, 098-2515932

อีเมล : chaipathom@gmail.com

งานบริหารและวัฒนธรรมศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา
นางสาววันทนา  มาลา

นางสาววันทนา มาลา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 1602, 086-6721719

อีเมล : wantana_mcm@hotmail.com

นายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว

นายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 1602, 084-7798322

อีเมล : sahkungngurn@hotmail.com

งานส่งเสริมวัฒนธรรมและหอเกียรติยศ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา
นางสาวอุไรพร  ดาวเมฆลับ

นางสาวอุไรพร ดาวเมฆลับ

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 1602, 086-9202858

อีเมล : uraiporn_do@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา