โลโก้เว็บไซต์ อัตลักษณ์ เป้าหมาย กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อัตลักษณ์ เป้าหมาย กลยุทธ์ วัตถุประสงค์


อัตลักษณ์
    สืบ      ค้นคว้าวิจัยข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ
    สาน     ต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยสู่สังคม
    สร้าง    ความเข้มแข็ง สร้างเครือข่าย ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
    เสริม    คุณค่าเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล
 

เป้าหมาย         
    ๑. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
    ๒. รักษาสิ่งแวดล้อม และลดมลภาวะและภาวะโลกร้อนโดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
    ๓. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระราชดำริของทุกพระองค์
 

นโยบาย
    ๑.  สร้างเครือข่ายประสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
    ๒. อนุรักษ์ ทำนุบำรุง สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
    ๓.  ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
 

กลยุทธ์
    
๑. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถด้านทักษะเพื่อสร้างผลงานที่มีคุณค่าแก่องค์กร
    ๒.  การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Value) ของ มทร.ล้านนา
 

มาตรการ
    ๑. ส่งเสริมหลักสูตรที่มีการบูรณาการ ความรู้เชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับทักษะทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์รวมทั้งทักษะชีวิต กิจกรรมนอกหลักสูตร
    ๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาเชิงสร้างสรรค์และการจัดบริการชุมชนที่สร้างจิตสำนึก ฟื้นฟู สงวนรักษา และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติเพิ่มขึ้น
 

วัตถุประสงค์
    
๑. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ เครือข่าย ศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาค
    ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
    ๓.  ปลูกฝังจิตสำนักและความหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    ๔.  บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น รักษา บูรณะและถ่ายทอด ศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา