โลโก้เว็บไซต์ องค์ความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

องค์ความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


องค์ความรู้ เรื่อง
เวียงเจ็ดลิน (อ่านเพิ่มเติม)

 

 

องค์ความรู้ เรื่อง
พิธีการทางพระพุทธศาสนาแบบล้านนา (อ่านเพิ่มเติม)

องค์ความรู้ เรื่อง
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ อำเภอแม่แจ่ม
(อย่างแจ่ม) (อ่านเพิ่มเติม)

 

องค์ความรู้ เรื่อง
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ อำเภอแม่แจ่ม (อย่างแจ่ม) (อ่านเพิ่มเติม)

 


องค์ความรู้ เรื่อง
เครื่องเขิน ยูนเถ่ ครัวฮักครัวหา (อ่านเพิ่มเติม)

 

 
องค์ความรู้ เรื่อง
พิธีสืบชะตา (อ่านเพิ่มเติม)
   

 
 

องค์ความรู้ เรื่อง
การจัดทำรถกระทง (ดูวีดิทัศน์)

 

มรดกวัฒนธรรมลัะแม่แจ่ม (อ่านเพิ่มเติม)

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา