โลโก้เว็บไซต์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- คำสั่งที่ ๑๕๗/๒๕๖๕ : ให้ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และนักศึกษาเดินทางไปราชการ (๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
                                 = เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๒๐ "ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน" ดาวน์โหลด 

- คำสั่งที่ ๔๙๔/๒๕๖๕ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม "ครั้วกิ๋น ครัวตาน สงกรนต์ล้านนา" (๒๑ เมษายน ๒๕๖๕) ดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- คำสั่งที่ ๑๔๖๗/๒๕๖๓ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดทำรกระทงและการแสดงประกอบรถกระทงใหญ่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- คำสั่งที่ ๑๙๑๗/๒๕๖๒ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้ากฐิน ประจำปี ๒๕๖๒  ดาวน์โหลด
คำสั่งที่ ๒๐๐๓/๒๕๖๒ : 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้ากฐิน ประจำปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)  ดาวน์โหลด
คำสั่งที่ ๒๐๓๘/๒๕๖๒ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดทำรถกระทงและขบวนแห่กระทงใหญ่ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  ดาวน์โหลด

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา