โลโก้เว็บไซต์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- คำสั่งที่ ๑๙๑๗/๒๕๖๒ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้ากฐิน ประจำปี ๒๕๖๒  ดาวน์โหลด
คำสั่งที่ ๒๐๐๓/๒๕๖๒ : 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้ากฐิน ประจำปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)  ดาวน์โหลด
คำสั่งที่ ๒๐๓๘/๒๕๖๒ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดทำรถกระทงและขบวนแห่กระทงใหญ่ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  ดาวน์โหลด

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา