โลโก้เว็บไซต์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.ล้านนา | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.ล้านนา


ปีงบประมาณ 2567 :
คำสั่งที่ 710/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2567 <คลิกเพื่อเปิดไฟล์ PDF>
(ยกเลิก คำสั่งที่ 1657/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ปีงบประมาณ 2566 :
คำสั่งที่ 407/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา <คลิกเพื่อเปิดไฟล์ PDF>
ปีงบประมาณ 2565 :
คำสั่งที่ 111/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม <คลิกเพื่อเปิดไฟล์ PDF>
ปีงบประมาณ 2564 :
คำสั่งที่ 2063/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม <คลิกเพื่อเปิดไฟล์ PDF>
ปีการศึกษา 2562 : (ปีงบประมาณ 2563)
คำสั่งที่ 2090/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม <คลิกเพื่อเปิดไฟล์ PDF>
ปีการศึกษา 2561 : (ปีงบประมาณ 2562) 
คำสั่งที่ 2166/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม <คลิกเพื่อเปิดไฟล์ PDF>
ปีการศึกษา 2560 : (ปีงบประมาณ 2561)
คำสั่งที่ 1070/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม <คลิกเพื่อเปิดไฟล์ PDF>

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา