โลโก้เว็บไซต์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.ล้านนา | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.ล้านนา


ปีการศึกษา 2562 :
คำสั่งที่ 2090/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม <คลิกเพื่อเปิดไฟล์ PDF>
ปีการศึกษา 2561 :
คำสั่งที่ 2166/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม <คลิกเพื่อเปิดไฟล์ PDF>
ปีการศึกษา 2560 :
คำสั่งที่ 1070/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม <คลิกเพื่อเปิดไฟล์ PDF>

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา