โลโก้เว็บไซต์ ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานภายใน มทร.ล้านนา ประจำปี พ.ศ.2565 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานภายใน มทร.ล้านนา ประจำปี พ.ศ.2565


หน่วยงาน ผลการประเมินความพึงพอใจ
คะแนน
(เต็ม 5 คะแนน)
ร้อยละ
1. กองกลาง 4.75 95.00
2. กองคลัง 3.98 79.60
3. กองบริหารงานบุคคล 4.23 84.60
4. กองพัฒนานักศึกษา 4.2 84.00
5. กองประชาสัมพันธ์ 3.63 72.60
6. สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 3.96 79.20
7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.74 94.80
8. สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 4.57 91.4
9. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 4.08 81.60
10. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา 4.05 81.00
ค่าเฉลี่ย 4.22 84.38


 

สรุปข้อมูลการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน

ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
(เต็ม 5 คะแนน)
1. การนัดหมาย ตรงต่อเวลา 4.7
2. ความพร้อมและความสะอาดของรถยนต์ราชการ 4.89
3. มารยาทการขับรถยนต์ และความปลอดภัย 4.73
4. การใช้วาจา มารยาท การมีน้ำใจของพนักงานขับรถยนต์ 4.66
5. ความพร้อมของพนักงานขับรถยนต์ 4.76
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.75

 

 

ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
(เต็ม 5 คะแนน)
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ 4.04
2. มีข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์มสะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ 3.98
3. ความสะอาดของสถานที่โดยรวม 4.00
4. หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย 3.91
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.98

 

 

ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
(เต็ม 5 คะแนน)
1. กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.21
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.3
3. สิ่งอำนวยความสะดวก 4.16
4. คุณภาพการให้บริการ 4.26
5. ภาพรวม 4.23
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.23

 

 

ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
(เต็ม 5 คะแนน)
1. มีจุดแสดงที่ตั้งของหน่วยงานที่ให้บริการชัดเจน 4.23
2. ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง 4.18
3. ข้อมูลเพียงพอและได้รับข้อมูลที่ต้องการอย่างครบถ้วน 4.20
4. มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม 4.20
5. ความสะอาดของสถานที่ 4.19
6. มีจำนวนจุดให้บริการใหม่ๆ 4.18
7. มีความพร้อมในการให้บริการ 4.21
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.20

 

 

ประเด็นความพึงพอใจ ร้อยละความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
(เต็ม 5 คะแนน)
รอบที่ 1 รอบที่ 2 เฉลี่ย
1. กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 64.80 60.80 62.80 3.14
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 69.14 71.90 70.52 3.53
3. สิ่งอำนวยความสะดวก 59.75 63.50 61.63 3.08
4. คุณภาพการให้บริการ 67.20 70.83 69.02 3.45
5. ภาพรวม 72.00 73.00 72.50 3.63
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 66.58 68.01 67.29 3.36

 

 

 

ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
(เต็ม 5 คะแนน)
1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.03
2. กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 3.99
3. คุณภาพการให้บริการ 3.87
4. สิ่งอำนวยความสะดวก 3.94
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.96

 

 

ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
(เต็ม 5 คะแนน)
1. งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 4.88
2. การใช้บริการห้องเรียนรู้แบบกลุ่ม 4.60
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.74

 

 

ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
(เต็ม 5 คะแนน)
1. ผู้รับบริการได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือไปพัฒนาอาชีพหรือประยุกต์ใช้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี 4.71
2. ความรู้ที่ได้รับจากบุคลากร มทร.ล้านนา ตรงกับความต้องการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 4.79
3. บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี 4.33
4. รูปแบบหรือวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยการอบรมหรือฝึกปฏิบัติมีความเข้าใจง่ายสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง 4.32
5. ภาพรวม ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ต่อการบริการวิชาการหรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากรจาก มทร.ล้านนา 4.71
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.61

 

 

ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
(เต็ม 5 คะแนน)
1.1 การให้บริการของสำนักงาน 4.13
1.2 การใช้บริการสารสนเทศของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 4.03
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.08

 

ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
(เต็ม 5 คะแนน)
1. กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.00
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.29
3. คุณภาพการให้บริการ 4.00
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.10

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา