โลโก้เว็บไซต์ ผลการประเมิน ตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 23 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลการประเมิน ตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 23


รายงาน ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด 23.ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย ร้อยละ 90

ผลของเป้าหมาย 8.02
 

ตารางข้อมูลประกอบการรายงานผล

คณะ/หน่วยงาน นักศึกษา บุคลากร รวมทั้งหมด
จำนวน จำนวนนักศึกษาที่แสดงออก ร้อยละ จำนวน จำนวนบุคลากรที่แสดงออก ร้อยละ จำนวน จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่แสดงออก ร้อยละ
1.มทร.ล้านนา เชียงราย 1,490 154 10.34 126 9 7.14 1,616 163 10.09
2.มทร.ล้านนา พิษณุโลก 998 50 5.01 129 78 60.47 1,127 128 11.36
3.มทร.ล้านนา ลำปาง 1,267 55 4.34 130 8 6.15 1,397 63 4.51
4.มทร.ล้านนา น่าน 959 171 17.83 126 15 11.90 1,085 186 17.14
5.มทร.ล้านนา ตาก 3,542 112 3.16 226 68 30.09 3,768 180 4.78
6.คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (เชียงใหม่) 3,322 104 2.92 163 10 6.13 3,485 114 3.27
7.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (เขียงใหม่) - - - 43 10 23.26 43 10 23.26
8.คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เชียงใหม่) 3,674 70 0.93 208 12 5.77 3,882 82 2.11
9.คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เชียงใหม่) 1,419 140 9.87 135 19 14.07 1,554 159 10.23
10.วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 569 134 23.55 69 35 50.72 638 169 26.49
11.สำนักงานอธิการบดี - - - 184 142 77.17 184 142 77.17
12.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - - - 31 31 100 31 31 100
13.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - 34 17 50 34 17 50
14.สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - 13 13 100 13 13 100
15.สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน - - - 24 24 100 24 24 100
16.สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 9 9 100 28 28 100 37 37 100
รวมทั้งหมด 17,249 999 5.79 1,669 519 31.10 18,930 1,518 8.02

 

ตารางข้อมูลประกอบการรายงานผล : สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน
 
บุคลากร
จำนวน จำนวนบุคลากรที่แสดงออก ร้อยละ
1. กองกลาง 7 7 100
2. กองนโยบายและแผน 10 10 100
3. กองคลัง 26 26 100
4. กองบริหารงานบุคคล 20 20 100
5. กองประชาสัมพันธ์ 10 10 100
6. กองพัฒนาอาคารสถานที่ 59 17 28.81
7. กองพัฒนานักศึกษา 23 23 100
8. สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 6 6 100
9. สำนักงานตรวจสอบภายใน 10 10 100
10. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา 5 5 100
11. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 4 4 100
12. วิเทศสัมพันธ์ 4 4 100
รวมทั้งหมด 184 142 77.17

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 23.00 น.

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา