โลโก้เว็บไซต์ รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2564 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2564


รายงานแผนงานโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ง.8)

รหัสโครงกา ชื่อโครงการ หมายเหตุ
1.รหัส 2-572-00-01 โครงการนิทรรศการกระทง มทร.ล้านนา ในประเพณียี่เป็งประจำปี 2563  
2.รหัส 2-572-00-02, 1-405-01-01 โครงการจัดเตรียมโครงสร้างและองค์ประกอบรถกระทง มทร.ล้านนา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง พ.ศ.2564  
3.รหัส 1-405-01-02 โครงการการจัดเก็บความรู้ขั้นตอนการจัดทำรถและขบวนกระทง 2564  
4.รหัส 2-572-00-03, 1-405-01-03 โครงการสืบสานความรู้ประเพณีปีใหม่เมือง  
5.รหัส 2-572-00-04, 1-405-01-04 โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม  
6.รหัส 1-405-01-05 โครงการจัดทำวารสารทางศิลปวัฒนธรรม “เวียงเจ็ดลิน” ปีที่ 11  
7.รหัส 2-572-00-05, 1-405-01-06 โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” ยกเลิกโครงการ
8.รหัส 2-572-00-06 โครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
9.รหัส 2-572-00-07, 1-405-01-07 โครงการคลังความรู้วัฒนธรรม มทร.ล้านนา : พรรณไม้วัฒนธรรม ใน มทร.ล้านนา เชียงใหม่  
10.รหัส 2-572-00-08, 1-405-01-08 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา  
11.รหัส 1-405-01-09 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา  
12.รหัส 2-572-00-09, 1-405-01-10 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ลัวะ : สร้อยลูกปัด  
13.รหัส 1-405-01-11 โครงการสืบสานศิลปะบนตาลปัตร ด้วยเทคนิคลายคำล้านนา  
14.รหัส 2-572-00-10, 1-405-01-12 โครงการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อสร้างฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมภายใน ในวิชาสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น และวิชาออกแบบศิลปะและงานฝีมือท้องถิ่น  
15.รหัส 2-572-00-11, 1-405-01-13 โครงการการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงล้านนา ยกเลิกโครงการ
16.รหัส 2-572-00-12, 1-405-01-14 โครงการสืบสานพืชสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อการเรียนรู้สู่การดูแลสุขภาวะตามวิธีเศรษฐกิจพอเพียง  
17.รหัส 2-572-00-13 โครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “พลังคนรุ่นใหม่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 ใน จ.เชียงใหม่” ยกเลิกโครงการ
18.รหัส 2-572-00-14 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รับรู้หัตถกรรมท้องถิ่น โคมล้านนา สร้างคุณค่าวิถีล้านนา” ยกเลิกโครงการ
19.รหัส 2-572-00-15 โครงการข่วงวัฒนธรรมล้านนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
20.รหัส 2-572-00-16, 1-405-01-15 โครงการวันวัฒนธรรม  
21.รหัส 2-572-00-17, 1-405-01-16 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยการทำผ้ามัดย้อม  
22.รหัส 2-572-00-18 โครงการสืบสานประเพณีการแข่งเรือ ปี 2564  
23.รหัส 2-572-00-19, 1-405-01-17 โครงการสืบสานและเผยแพร่องค์ความรู้ประเพณีทางด้านพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2564  
24.รหัส 2-572-00-20, 1-405-01-18 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2564  

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา