โลโก้เว็บไซต์ สื่อวีดิทัศน์ ลายคำ น้ำแต้ม | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สื่อวีดิทัศน์ ลายคำ น้ำแต้ม


โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร  มาแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีด้านศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

บทที่ 1
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลายคำล้านนา
(ชมวีดิทัศน์)
บทที่ 2
รสนิยมและแนวความคิด คตินิยม ในลายคำล้านนา
(ชมวีดิทัศน์)
บทที่ 3
กลวิธีและกระบวนการของลายคำล้านนา
(ชมวีดิทัศน์)
บทที่ 4
ลายคำล้านนากับการต่อยอดสร้างสรรค์
(ชมวีดิทัศน์)
วีธีการทำลายคำ
(ชมวีดิทัศน์)
ลายคำล้านนา
(ชมวีดิทัศน์)
     
     

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา