โลโก้เว็บไซต์ สื่อวีดิทัศน์ เวียงเจ็ดลิน | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สื่อวีดิทัศน์ เวียงเจ็ดลิน


สัมภาษณ์ผู้ชมนิทรรศการเวียงเจ็ดลิน (ชมวีดิทัศน์) เรื่องเล่าเวียงเจ็ดลิน ๑ (ชมวีดิทัศน์)
เรื่องเล่าเวียงเจ็ดลิน ๒ (ชมวีดิทัศน์) เพลงวังเจ็ดลิน ขับร้องโดย คุณวินัย จุละบุษปะ (ฟังเพลง)

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา