โลโก้เว็บไซต์ เกี่ยวกับศูนย์วัฒนธรรมศึกษา | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เกี่ยวกับศูนย์วัฒนธรรมศึกษา


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหน่วยงานสายสนับสนุนที่อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานอธิการบดี โดยมีหน้าที่สำคัญคือ

๑. เป็นศูนย์รวมของศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาค รวมถึงการเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการศิลปะและประชุมสัมมนา
๒. เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๓. สร้างค่านิยมรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
๔. พัฒนาเทคโนโลยีผสมผสานมาประยุกต์ สืบค้น เก็บรักษา บูรณะและถ่ายทอดการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
๕. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกพื้นที่เพื่ออนุรักษ์สืบทอดไปถึงอนุชนรุ่นหลังมาตรการ/แนวทาง
๖. กำหนดและดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการทางด้านศิลปวัฒนธรรม
๗. ศึกษาวิเคราะห์ นโยบายและเสนอแนะแผนการจัดการ และการพัฒนางานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๘. จัดทำแผนงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณผลประโยชน์
๙. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ
๑๐. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา