โลโก้เว็บไซต์ โครงสร้างบุคลากร | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงสร้างบุคลากร ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ผู้บริหาร ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา
นางสาววันทนา  มาลา

นางสาววันทนา มาลา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานวัฒนธรรมศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา
นางสาวอุไรพร  ดาวเมฆลับ

นางสาวอุไรพร ดาวเมฆลับ

นักวิชาการศึกษา

งานส่งเสริมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา
นางสาวรจนา  ราชญา

นางสาวรจนา ราชญา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา