โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเชียงใหม่เมืองดนตรี (Music of City)  ๗๐ ปีครองราชย์ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมเชียงใหม่เมืองดนตรี (Music of City) ๗๐ ปีครองราชย์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 ธันวาคม 2559 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษากิจกรรมเชียงใหม่เมืองดนตรี (Music of City) ๗๐ ปีครองราชย์
ช่วงเย็นวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดร.ณงค์ณุช  นทีพายัพทิศ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์ นายคชานนท์ จินดาแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายธนพล มูลประการ นักวิชาการศึกษา และน.ส.วันทนา มาลา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา