โลโก้เว็บไซต์ โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม อบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนาเนื่องในวันสงกรานต์ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม อบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนาเนื่องในวันสงกรานต์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 เมษายน 2560 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา



โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม อบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนาเนื่องในวันสงกรานต์
ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปวัฒ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา