โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2561 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2561

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 26 สิงหาคม 2561 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี งปม.2561 และทบทวนแผนการดำเนินงานฯ ปี งปม.2562
        เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยนายชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยกา่รศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้จัดการประชุมค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา