โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมบรรยายความรู้ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับเวียงเจ็ดลิน | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมบรรยายความรู้ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับเวียงเจ็ดลิน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 กันยายน 2561 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาบุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา บรรยายให้ความรู้ประวัติความเป็นมาของเวียงเจ็ดลิน ในโครงการ กาดหมั้ว คัวกิ๋น ย้อนถิ่น เวียงเจ็ดลิน
        วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา โดยนายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา