โลโก้เว็บไซต์ โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนาในงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนาในงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 กรกฎาคม 2562 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาศูนย์วัฒนธรรมศึกษา นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนาในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา, นายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา และอาจารย์สุพจน์ ใหม่กันทะ อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา