โลโก้เว็บไซต์ ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมบันทึกเสียงประกอบขบวนกระทงใหญ่ มทร.ล้านนา ประจำปี 2561
จันทร์ 12 พฤศจิกายน 2561

วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้เรียนเชิญ อาจารย์ปริศนา กุลนลา อาจารย์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นางสาวสิริญญา ณ นคร  นางสาวธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมบันทึกเสียงประกอบขบวนกระทงใหญ่ มทร.ล้านนา ประจำปี 2561 ที่จะดำเนินการประกวดในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นี้ >> อ่านต่อ


การประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดขบวนกระทงยี่เป็งประจำปี 2561 ครั้งที่ 7
จันทร์ 12 พฤศจิกายน 2561

วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ทีมงานจัดทำกระทงใหญ่ มทร.ล้านนา และผู้รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการและบุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ตัวแทนบุคลากรผู้รับผิดชอบหลักจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตัวแทนผู้รับผิดชอบหลักจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตัวแทนผู้รับผิดชอบหลักจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัวแทนผู้รับผิดชอบหลักจากกองกลาง และตัวแทนผู้รับผิดชอบหลักจากกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และวางแนวทางการดำเนินการเข้าร่วมประกวดขบวนกระทงใหญ่ ประจำปี 2561 ณ ห้องประ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดพิธีสมโภชองค์มหากฐิน ประจำปี 2561
ศุกร์ 2 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์มหากฐิน ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ อาคารเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลกและผู้แทนจาก มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่เข้าร่วมในพิธี สำหรับองค์มหากฐิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา ประจำปี 2561 มีกำหนดทอดถวาย ณ วัดแหลมโพธิ์ ต.บ้านกร่าง อ.เมือง ... >> อ่านต่อ


โครงการธรรมทวาทศวาร ทศมวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี
พฤหัสบดี 18 ตุลาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมเผยแพร่คุณธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการ ภายใต้ชื่อ โครงการ "ธรรมทวาทศวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี" หัวข้อธรรมบรรยาย คือ ""รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" โดยครั้งนี้ ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์จรินทร์ อาภสฺสโร ค่ายคุณธรรม วัดอุโมงค์(สวนพุทธธรรม) เป็นองค์เทศน์  ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประธานฝ่ายฆราวาส โดยนางสาว... >> อ่านต่อ


โครงการธรรมทวาทศวาร นวมวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี
ศุกร์ 21 กันยายน 2561

        วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมเผยแพร่คุณธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการ ภายใต้ชื่อ โครงการ "ธรรมทวาทศวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี" หัวข้อธรรมบรรยาย คือ "มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" โดยครั้งนี้ ได้รับเมตตาจากพระมหาอนุวัฒน์ สุวณฺณวโร, ดร. วัดท่าใหม่อิ เป็นองค์เทศน์  ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประธานฝ่ายฆราวาส โดยนางสาวสุรีย์พร... >> อ่านต่อ


กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ประวัติความเป็นมาของเวียงเจ็ดลิน ในโครงการ กาดหมั้ว คัวกิ๋น ย้อนถิ่น เวียงเจ็ดลิน
อังคาร 18 กันยายน 2561

        วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา โดยนายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ได้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับเวียงเจ็ดลิน ในโครงการ กาดหมั้ว คัวกิ๋น ย้อนถิ่น เวียงเจ็ดลิน ดำเนินงานโดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ประวัติความเป็นมาของเวียงเจ็ดลินให้กับนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ       &n... >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมงานกฐิน ประจำปีพ.ศ.2561
เสาร์ 1 กันยายน 2561

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2561 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา นำโดย นายชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และบุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ประกอบด้วย นางสาววิภาพรรณ ติปัญโญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, นายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา และนางสาวอุไรพร  ดาวเมฆลับ  นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมทอดกฐิน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานรองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก... >> อ่านต่อ


การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี งปม.2561 และทบทวนแผนการดำเนินงานฯ ปี งปม.2562
อาทิตย์ 26 สิงหาคม 2561

        เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยนายชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยกา่รศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.ล้านนา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับพันธกิจแล... >> อ่านต่อ


โครงการธรรมทวาทศวาร อัฏฐมวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี
ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมเผยแพร่คุณธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการ ภายใต้ชื่อ โครงการ "ธรรมทวาทศวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี" หัวข้อธรรมบรรยาย คือ มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ โดยครั้งนี้ ได้รับเมตตาจากพระครูธีรสุตพจน์ (พระมหาสง่า ธีรสํวโร) วัดผาลาด (สกิทาคามี) เป็นองค์เทศน์  ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประธานฝ่ายฆราวาส โดยนางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและส... >> อ่านต่อ


โครงการธรรมทวาทศวาร สัตตมวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี และพิธีมอบเทียนพรรษา ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑
ศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมเผยแพร่คุณธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการ ภายใต้ชื่อ โครงการ "ธรรมทวาทศวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี" หัวข้อธรรมบรรยาย คือ "เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง" โดยครั้งนี้ ได้รับเมตตาจากพระมหาอำนวย ปญฺญาวชิโร น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, พธ.บ. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นองค์เทศน์  ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประธานฝ่ายฆราวาสโดยรองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 47


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา