โลโก้เว็บไซต์ เทปบันทึกถ่ายทอดสด...โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านล้านนาคดี  | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เทปบันทึกถ่ายทอดสด...โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านล้านนาคดี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 กันยายน 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 644 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เทปบันทึกถ่ายทอดสด...โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านล้านนาคดี 
๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมทองกวาว (ห้องประชุม ๓) ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

การบรรยายพิเศษเรื่อง “ยันต์ล้านนา กับความสัมพันธ์เชิงตัวเลข”
โดย...พระศุภชัย ชยสุโภ วัดสวนดอก พระอาราหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การบรรยายพิเศษเรื่อง “นุ่งหย้องแบบเบ้า หมู่เฮาคนเมือง”
โดย...คุณอัญชลี ศรีป่าซาง ร้านสีสันพรรณไม้

การบรรยายพิเศษเรื่อง “พระวิษณุกรรม ศรัทธาและความเชื่อ”
โดย...คุณเทวินทร์ ถาธรรม ผู้ประกอบพิธีล้านนา

การบรรยายพิเศษเรื่อง “Tai Tham Font Unicode จากใบลานพับสาสู่สมาร์ทโฟน”
โดย...คุณรังสิวุฒิ ไชยศิลป์ ผู้พัฒนาฟอนต์ ตระกูล Tai Tham Font Unicode


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา