โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา นำองค์ความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง ลงมือสร้างโรงเรือนสำหรับปลูกพืช ให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ฯ จ.เชียงราย ช่วยแก้ปัญหาโรคแมลงและผลผลิตพืชที่ได้ปริมาณไม่ตรงตามเป้าหมาย | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา นำองค์ความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง ลงมือสร้างโรงเรือนสำหรับปลูกพืช ให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ฯ จ.เชียงราย ช่วยแก้ปัญหาโรคแมลงและผลผลิตพืชที่ได้ปริมาณไม่ตรงตามเป้าหมาย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5313 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมงานปรับปรุงอุปกรณ์ในการปลูกพืช ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศีริ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 15 – 18 กันยายน 2563 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงเรือน ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 3 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยในการปลูกพืชนอกฤดูกาล ในการช่วยแก้ปัญหาการปลูกพืชที่ได้จำนวนผลผลิตไม่ตรงตามปริมาณที่กำหนดไว้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและโรคแมลง ซึ่งได้นำองค์ความรู้และทักษะของอาจารย์และนักศึกษาร่วมแก้ปัญหาให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนเป็นการฝึกทักษะปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงานให้กับนักศึกษาอีกด้วย 

   สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้รับงบประมาณดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบทางวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการพระราชดำริฯ ประจำปี 2563 และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยเป็นดำเนินการร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์ศรีธร อุปคำ หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ธวัชชัย อุ่นใจจม  อาจารย์ทวีศักดิ์ มหาวรรณ์ อาจารย์เมธัส ภัททิยธนี  นายภานุ มิคำภา นายกฤษฎา กาวิน นายศรัณย์ ชุ่มเรือน และนายอภิสิทธ์ เชิดชูออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา