โลโก้เว็บไซต์ กสศ.  เปิดรับสมัครนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อขอรับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2564 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กสศ. เปิดรับสมัครนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อขอรับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 มิถุนายน 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 11757 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนด้วยตนเอง หรือสถานศึกษาที่ผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาเสนอชื่อผู้ขอรับทุนเพื่อเข้ารับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2564

 ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ไม่เกิน 6,000 บาท หรือเป็นผู้ด้อยโอกาส และมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
  2. เป็นผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปวช.หรือ ปวส. /อนุปริญญา ในปีการศึกษา 2563 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส./อนุปริญญา มาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 – 2562)
  3. เป็นผู้มีศักยภาพในการเรียน
    • กรณีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 ต้องเป็นมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษาสำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ 3 ภาคการศึกษาสำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษาระดับปวส.) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 20 บนของสาขาที่จบการศึกษา
  4. เป็นผู้มีประวัติดีเด่น มีสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หากมีผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับชาติหรือระดับภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 ใน สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ หรือ สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน 2564
ผู้สนใจสามารถส่งข้อมูลใบสมัครที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  หรือ สมัครด้วยตัวเอง 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่  
https://www.eef.or.th/notice/true-potential-scholarship-02-04-21/
http://www.xn--12c4atib2a9a0c4cyat5b.com/register/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา