โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กรกฎาคม 2564 โดย ฉัตวณัฐ มโนพฤกษ์ จำนวนผู้เข้าชม 10992 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจหลักในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ โดยมุ่งเน้นผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้จริงอย่างทันท่วงที ทั้งเชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน และเชิงนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ และบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2563-2565 วช. จึงกำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้
แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
1. ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
2. โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
3. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
4. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
5. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
6. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
7. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง
8. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)
9. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
โปรแกรมที่ 7 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ

โปรแกรมที่ 8 รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

โปรแกรมที่ 9 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและความมั่นคงทุกมิติ
ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง
ทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์

แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

โปรแกรมที่ 16ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง

โปรแกรมที่ 17 แก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ
ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9470


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา