โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนวัฒนธรรมชาติพันธุ์ลัวะ สร้อยลูกปัด รูปแบบออนไลน์ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนวัฒนธรรมชาติพันธุ์ลัวะ สร้อยลูกปัด รูปแบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 สิงหาคม 2564 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 1277 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ลัวะ : สร้อยลูกปัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมลัวะผ่านประดับประเภทลูกปัด และผู้เข้าร่วมโครงการได้มีทักษะการสร้างเครื่องประดับอย่างง่ายได้

กิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage ของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวเปิดโครงการฯ วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดเทคนิคการร้อยลูกปัดอย่างง่าย โดยอาจารย์สุพจน์  ใหม่กันทะ อาจารย์ประจำหลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ และนายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา