โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานความรู้วัฒนธรรมประเพณี ประจำปี 2565 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานความรู้วัฒนธรรมประเพณี ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2565 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 931 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานความรู้วัฒนธรรมประเพณี ประจำปี 2565
ในกิจกรรมการอบรมเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์และตุงปีใหม่

ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 8.30 - 16.30 น. ทางระบบ Microsoft Teams

กำหนดการ

08.30 – 09.00 พิธีเปิดโครงการสืบสานความรู้วัฒนธรรมประเพณี
ล้านนา ประจำปี 2565
09.00 – 10.00 น. บรรยาย “หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา”
โดย ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
10.00 – 12.00 น. บรรยายให้ความรู้เรื่อง “นานาสาระ: เรื่องตุงปีใหม่”
โดย ผศ.สุพจน์ ใหม่กันทะ อาจารย์ประจำหลักสูตร
ออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับ
12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 16.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการการการจัดทำเครื่องพิธีกรรม
ในประเพณีสงกรานต์ การตัดตุงปีใหม่(ตุงแป)
โดย ผศ.สุพจน์ ใหม่กันทะ อาจารย์ประจำหลักสูตร
ออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับ
16.00 – 16.30 น. กล่าวปิดกิจกรรมโดย
ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/n9cSbdc3YSbg8rJJ7

เตรียมกรรไกรให้พร้อมแล้วพบกันครับ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา