โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2565 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กันยายน 2565 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 396 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับอนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2565 ในโครงการนี้มี 2 กิจกรรม

กิจกรรมแรกคือ การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยว “อนุมัณฑเลย์ โดยจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวและเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์ ศิลปะ ที่นอกเหนือไปจากคนพื้นเมือง คือกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ ชาติพันธุ์ปะโอ มอญ และพม่า โดยได้มีเส้นทางคือ วัดเชียงยืน วัดป่าเป้า วัดหนองคำ วัดแสนฝาง วัดบุพพาราม วัดมหาวัน วัดเชตวัน และวัดทรายมูล(พม่า) มีอาจารย์เจษฎา สุภาศรี นำชมและให้ความรู้ทางด้านศิลปะ และสถาปัตยกรรม

และกิจกรรมที่ 2 เป็นกิจกรรม การบรรยายทางวิชาการ “จักรวาลล้านนาในภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรม” ซึ่งมองเห็นว่า เป็นโอกาสอันดีที่จะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความเป็น “วิทยาศาสตร์” และ “ศิลปวัฒนธรรม” เดินทางไปร่วมกันแบบผสมผสาน เป็นหนึ่งเดียวกัน อีกทั้งเป็นการให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ได้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณี ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม ในวันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ภูมิปัญญาดาราศาสตร์ล้านนา: ทักษาเมืองล้านนากับหลักวาสตุศาสตร์” โดย อาจารย์อรพิน ริยาพร้าว นักดาราศาสตร์โบราณคดี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ อาจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ แซ่ลี่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้มีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการทำ paper circuits รูปกลุ่มดาว และกิจกรรมดูดาวด้วยตาเปล่า ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจในด้านดาราศาสตร์ล้านนา

ภาพ/ข่าว : ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา