โลโก้เว็บไซต์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558  | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 กันยายน 2559 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 503 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศวธ.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 วันที่ 28 กันยายน 2559 ว่าด้วยการประเมิน ดังนี้

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1     กระบสนการพัฒนาแผน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1     ระบบและกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2     ระบบและกลไกการให้บิรการของหน่วยงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3     ผลการประเมินความพิงพอในในการให้บริการ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1     ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของหน่อยงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2     ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3     การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4     ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5     ระบบบริหารความเสี่ยง

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1     ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1     ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

    โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินดังนี้

.สุรีย์พร  ใหญ่สง่า              ประธานกรรรมการ

ผศ.นิพนธ์  เลิศมโนกุล         กรรมการ

ผศ.ศุภชัย  อัครนรากุล          กรรมการ

.สิงห์คาน  แสนยากุล         กรรมการ

ดร.สุเทพ  ทองมา                กรรมการและเลขานุการ

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา