โลโก้เว็บไซต์ R2R-2023 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

R2R-2023

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 11 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 7710 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดงานโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ R2R Workshop การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และการอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R Clinic การผลักดันความก้าวหน้าแบบเข้มข้นสำหรับสายสนับสนุน" ภายใต้ แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและพัฒนาการปรับปรุงวิธีการทำงาน ลดการเกิดปัญหา อุปสรรค ส่งผลให้งานนั้นๆ บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการกระบวนการ และเทคนิคของการแปลงงานประจำสู่งานวิจัย สามารถทำงานวิจัยที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนางานของหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ และวิธีการเตรียมเอกสาร และผลงานเพื่อการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น สามารถจัดทำผลงานวิเคราะห์และสังเคราะห์ คู่มือปฏิบัติงาน ผลงานวิจัย เขียนบทความทางวิชาการ และสามารถนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อไป

โดยได้รับฟังการบรรยายพิเศษ จาก รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มในการเขียนโครงร่างการวิจัย

ซึ่งมีผู้ร่วมโครงการจาก คณะ สถาบัน สำนัก กอง จากส่วนกลาง และเขตพื้นที่ ลำปาง เชียงราย ตาก กว่า 50 คน


ที่มา : R2R-2023

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา