โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา นำเสนอระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับไฟป่า ร่วมแก้ปัญหา pm 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่  | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา นำเสนอระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับไฟป่า ร่วมแก้ปัญหา pm 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มกราคม 2567 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 835 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 28 มกราคม  2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมนำเสนอ โครงการลมหายใจเชิงดอย : การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการทำงานให้บริการสาธารณะ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ ประชาชนของเครือข่ายเทศบาลลุ่มน้ำแม่กวงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม การเตือนภัยจุดที่มีความร้อน” ในโอกาสที่ นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 3พรรคก้าวไกล พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานและรับฟังการนำเสนอระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับไฟป่า โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าโครงการ เพื่อหารือแนวทางการผลักดันสู่การบรรจุโครงการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับไฟป่าใน "เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ" ให้ท้องถิ่นขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐส่วนกลางไปติดตั้ง เซ็นเซอร์ให้พื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา pm2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่  

          พร้อมกันนี้ คณะกรรมาธิการยังได้เยี่ยมชมแปลงเกษตนวัตกรรม โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกันสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและกลุ่มงานใต้ร่มพระบารมี โดยใช้เทคโนโลยี มาประยุกต์ร่วมการพัฒนาพื้นที่ เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชนโดยรอบ สู่เป้าหมายการขับเคลื่อนที่ยั่งยืน กินได้ ใช้ได้ ขายได้ อยู่ได้ ซึ่งมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สาขายานยนต์ไฟฟ้า ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา