โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาชูโมเดลพัฒนาภาษาอังกฤษนักศึกษาและบุคลากรผ่านซอฟแวร์บวกกิจกรรมเสริม ต่อที่ประชุมอธิการบดี9มทร. | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนาชูโมเดลพัฒนาภาษาอังกฤษนักศึกษาและบุคลากรผ่านซอฟแวร์บวกกิจกรรมเสริม ต่อที่ประชุมอธิการบดี9มทร.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มกราคม 2567 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 777 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 29 มกราคม  2567 ที่ห้องประชุมมงคลอาภา 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พานิชยการพระนคร) กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำเสนอรูปแบบการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ต่อที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งเป็น1ในนโยบายที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา และเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยรูปแบบดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษนักศึกษาและบุคลากรผ่านซอฟแวร์บวกกิจกรรมเสริมในลักษณะติวเตอร์ เพื่อนช่วยเพื่อน ฝึกเรียนรู้เป็นกลุ่ม ตั้งแต่ระดับต้น A1 และ A2 (คะแนน 200-300) พัฒนาสู่ระดับกลาง B1และ B2 (คะแนน 301-500)จนถึงการพัฒนาสู่ระดับสูง C1และ C2 (คะแนน 501-700) พร้อมยกระดับผู้ที่ผ่านระดับสูงให้เป็นทูตในด้านภาษาและเป็นติวเตอร์ให้ผู้ที่อยู่ในระดับต้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้เปิดห้องติว และสนับสนุนการให้รางวัลสำหรับผู้ที่มีพัฒนาการด้านภาษาที่ดี รวมถึงการออกทรานสคริปต์ใบที่2 ด้านภาษาสำหรับนักศึกษาผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในระดับสูงอีกด้วย

         


คลังรูปภาพ : 29-01-67


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา