โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 103 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๒๒ “ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ “ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การแสดงของแต่ละสถาบันการศึกษา และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงศิลปะการแสดงและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน โดยมีนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี และในการนี้มีอาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับมอบของที่ระลึก

ในครั้งนี้ ได้นำนักศึกษาแลบุคลากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กองพัฒนานักศึกษา และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา นำการแสดงในชื่อชุด “จันทรยาตรา สักการ์ทวาทศมณฑล” อันหมายถึงการสักการะพระจันทร์ที่เดินทางในรอบปีในสิบสองเดือน สิบสองราศี อันเป็นหมุดหมายในประเพณีวัฒนธรรมสิบสองเดือนของล้านนา มาสู่ชุดการแสดงในครั้งนี้

ภายใต้เนื้อหาที่ว่า

“จันทราในทวาทศมาส ได้ยุรยาตรในจักรราศี ทวาทศมีมาตรหมาย สถิตกรายเนืองนิตย์ เนาชิดสัตตวีสตินักษัตร อัศวิณีวัตรเวียนวน เรวดีหนปัจฉิม ศศิพิมพ์ประทับ ระยิบระยับรัศมี ประโลมโลกรุจีจรัส ศรีสวัสดิ์พูนผล นภดลแซ่ซร้องพร้องสักการ์ ฝูงข้าน้อมบูชาถวาย นาฏยะกรีดกรายวงวาด แทบเบื้องบาทบรม ทั้งกลมยื่นยกสดุดีฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนาฏยะลีลาแอ่นฟ้อน มิ่งม้อนบูชาเกษมสันต์ แห่ง ‘จันทรยาตรา สักการ์ทวาทศมณฑล’”

การแสดงชุดนี้ได้ทำการแสดง ณ ฮอลล์ ๒ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นอกจากนี้มีการศึกษาเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ในจังหวัดนครราชสีมา เช่นปราสาทหินพิมาย เป็นต้น และกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่จัดขึ้นที่ลานท้าวสุรนารีอีกด้วย เพื่อเป็นการให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้เห็นตัวอย่างเปิดโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และแสดงออกทางศิลปะวัฒนธรรมอีกทางหนึ่ง

 

ภาพ/ข่าว : ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา

สามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจาก Facebook Fanpage งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ที่ https://tinyurl.com/2bd4wgbp ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา