โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการอบรมพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 ธันวาคม 2559 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 624 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 มทร.ล้านนา ได้จัดทำโครงการ "อบรมพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา" เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในกระบวนการทำงาน โดยมีผศ.สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี บรรยายเรื่อง การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน และผศ.ชัยรัตน ปานสุวรรณจิตร์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านวัฒนธรรมองค์กร บรรยายเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ณ โรงแรมรอยัลปิงการ์เด้นแอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา