โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมจัดเก็บภาพนิ่งและสื่อวีดีทัศน์ ในโครงการสามเณรอนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่ 3/2560 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมจัดเก็บภาพนิ่งและสื่อวีดีทัศน์ ในโครงการสามเณรอนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่ 3/2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2560 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 1206 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมกิจกรรมจัดเก็บภาพนิ่งและสื่อวีดีทัศน์ ในโครงการสามเณรอนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่ 3/2560  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาวัดป่าถ้ำแกลบ ในความอุปถัมภ์ของวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถาบันตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เชียงใหม่ ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรลูกแก้ว อนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่  3/2560 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 12 เมษายน 2560 ณ วัดป่าถ้ำแกลบ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยรับสมัครสามเณรจำนวนไม่เกิน 45 รูป เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสศึกษาเรียนรู้ธรรม ปฏิบัติธรรม ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง รู้จักรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการดำรงชีวิตในระบบเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าศึกษาและมีส่วนร่วม อนุรักษ์ บำรุงพระพุทธศาสนา และธำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไทย เพื่อส่งเสริมธำรงไว้ซึ่งคุณค่าของเยาวชนไทยและท้องถิ่นเพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มั่นคงสถาพรสืบไป ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสทำบุญ ปฏิบัติธรรม สร้างสามัคคีในหมู่คณะ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา