โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.ล้านนา ประชุมทบทวนแผนการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และวางแผนการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.ล้านนา ประชุมทบทวนแผนการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และวางแผนการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 326 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.ล้านนา ได้ร่วมกันประชุมสรุปผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทบทวนกระบวนการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 และวางแผนกำหนดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา และห้องประชุมทางไกล (VideoConference) ทุกพื้นที่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา