โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ และนักศึกษา จากทีม CISAT INNOVATION  วทส. เข้ารับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบ จากการประกวดโครงงานสร้างสรรค์ “ Fin. ดี We Can Do !!! Season 2”  | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์ และนักศึกษา จากทีม CISAT INNOVATION วทส. เข้ารับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบ จากการประกวดโครงงานสร้างสรรค์ “ Fin. ดี We Can Do !!! Season 2”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 กันยายน 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 7696 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เข้ารับรางวัล​โครงการ​ fin​ดี​we can do ประเภทสถาบันต้นแบบ​โดย​ภาคเหนือ​ซึ่งในภาคเหนือมี​สถาบันการศึกษา​ 3 แห่งที่ได้รับรางวัล​ในครั้งนี้ ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่​ และวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ​

           ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงินครั้งนี้ มาจากการนำนวัตกรรมการสอน “ PLAN YOUR MONEY BOARD GAME” ที่ทางทีมได้ออกแบบจัดทำผลงานและพัฒนามาตลอดระยะเวลาปี 2561-2562 เพื่อนำไปขยายผลยังสถาบันตนเองและสถาบันอาชีวะภายนอกภายในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้เผยแพร่เกมที่ให้ความรู้ด้านการเงินให้กับนักศึกษาจำนวนมากกว่า 800 คนแล้วนั้น ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก และถึงแม้จะจบโครงการและการแข่งขัน ทางคณะทีมงานผู้จัดทำก็ยังคงจะพัฒนานวัตกรรมการสอนนี้และขยายผลยังสถาบันอื่นๆอีกต่อไป

           สำหรับ ทีม CISAT INNOVATION ประกอบด้วย อาจารย์ต้นวงศ์ ปรีชานนท์ อาจารย์ ดร.ปวียา รักนิ่ม อาจารย์ช่อทิพย์ นิมิตกุล  อาจารย์มนสิชา พิชัยพรหม ทีมนักศึกษา ได้แก่นางสาวโสภิตนภา จำปาอิ่ม นางสาวปิยวดี ฟองคำ นางสาววรัชญาพร ไชยยาคำ  นักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 นางสาวชญาดา สมณา นักศึกษาหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 3 นางสาวนภัสชล ด้วงประสิทธิ์ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 นางสาวเมธาวี ไชยชมภู นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

 

(ขอขอบคุณ ข้อมูลและภาพถ่ายจาก อาจารย์ช่อทิพย์ นิมิตรกุล อาจารย์ที่ปรึกษา)

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา