โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานทำนุบำรุงฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานทำนุบำรุงฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 17 ตุลาคม 2563 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 68 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกาสะลอง อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.ล้านนา นำโดย รองศาสตราจารย์สมชาติ  หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประธานกรรมการ ได้ร่วมกันประชุมเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ และวางแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยนำผลการประเมินความสำเร็จจากปีงบประมาณ 2563 มาเป็นแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของปีงบประมาณ 2564

 

ภาพ : ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว / รจนา ราชญา
ข่าว : อุไรพร  ดาวเมฆลับออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา