โลโก้เว็บไซต์ ธัมมนวราตรี ศรีราชมงคลล้านนา น้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ธัมมนวราตรี ศรีราชมงคลล้านนา น้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 461 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ธัมมนวราตรี ศรีราชมงคลล้านนา

ในโครงการนิทรรศการและส่งเสริมคุณธรรมน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

กำหนดการพิธี

๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.          ลงทะเบียน และเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.          ไหว้พระสวดมนต์

๑๗.๓๐ - ๑๙.๐๐ น.          ไหว้พระรับศีล  จุดเทียนส่องธรรม   อาราธนาธรรมเทศนา   ถวายปัจจัยเครื่องไทยธรรม   พระสงฆ์ให้พร   นั่งเจริญสมาธิภาวนา

                                       กล่าวคำกรวดน้ำแบบพื้นเมือง (อิทังฯ)   วันทำน้อย


รายนามเจ้าภาพ

                             วันที่                                   เจ้าภาพหลัก                                               องค์เทศน์
วันพุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐สอ./ศวธ./กบบ./กพน./กพอ./สตน.พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ (วัดพันแหวน)
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการพระมหาฉลวย อรุโณ (วัดเมืองมาง)
วันศุกร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์พระครูธีรสุตพจน์ (วัดผาลาด)
วันเสาร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐
สำนักฯพระธีร์ะเนส จิรวฑฒนเมธี (วัดช่างเคี่ยน)
วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐
สถาบันฯพระภาณุวัฒน์ ญาณสิทฺธิวาที (วัดโลกโมฬี)
วันจันทร์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์พระครูสังฆรักษ์ณัฎฐ์ฐิภัทร ณฏฺฐกโร (วัดหมูบุ่น)
วันอังคาร ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐
คณะวิศวกรรมศาสตร์พระครูอมรธรรมทัต (วัดพันอ้น)
วันพุธ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรพระครูวินัยธงบุณยกร ปิยสีโล (วัดศรีโสดา พระอารามหลวง)
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐
สอ./ปชส./กองกลาง/กองคลัง/กนผ./สำนักประกัน/สำนักฯทรัพย์สินฯพระเทพปริยัติ (วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา