โลโก้เว็บไซต์ โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม อบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนาเนื่องในวันสงกรานต์ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม อบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนาเนื่องในวันสงกรานต์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 เมษายน 2560 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 222 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม อบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนาเนื่องในวันสงกรานต์ ณ ศาลาราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2560 โดยเป็นการการจัดอบรมให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาเนื่องในวันสงกรานต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา จึงได้เผยแผ่องค์ความรู้ ว่าด้วยการเตรียมเครื่องสักการะในงานสงกรานต์ได้อย่างถูกต้อง และสอดแทรกขนบประเพณี วิถีพื้นบ้านล้านนา ส่งเสริมเอกลักษณ์อันดีงามไว้ เพื่อให้ช่วยเป็นการอนุรักษ์วัฒธรรมไทยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา