โลโก้เว็บไซต์ ธรรมทวาทศวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุุขใจตลอดปี ๒๕๖๑ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ธรรมทวาทศวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุุขใจตลอดปี ๒๕๖๑

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 ธันวาคม 2560 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 1788 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการ “ธรรมทวาทศวาร”

ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี

วัตถุประสงค์โครงการ

        1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้รับความรู้จากพระสงฆ์ ทั้งในด้านปริยัติและปฏิบัติ     

        2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ

        3. เพื่อปลูกฝังให้ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นแนวทาง นำความรู้และคุณธรรมไปบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสมและ มีความสุข

 

หลักการและเหตุผล

        จากสภาพวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ทำให้เกิดภาวะสับสนในวิถีชีวิต ค่านิยม และภูมิคุ้มกันทางสังคมลดลง จนก่อเกิดการเบี่ยงเบนทางพฤติกรรม คือ ละเลยในคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลคุกคามเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปในทางไม่พึงประสงค์ เช่นขาดระเบียบ วินัย เกี่ยวข้องยาเสพติด ทะเลาะวิวาท มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และขาดวินัยในการดำเนินชีวิต

        ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการปลูกฝังกล่อมเกลาด้วยหลักธรรมทางศาสนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต ให้มีสำนึกผิดชอบชั่วดี มีสติพิจารณายั้งคิด มีจิตใจใฝ่ดีและมี         พลังใจที่เข้มแข็ง

        โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา “ธรรมทวาทศวาร” ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี จึงถือกำเนิดขึ้น โดยดำเนินการ ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา

        โดยจัดกิจกรรมบรรยายข้อมูลความรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ที่ช่วยส่งเสริมคุณธรรมในด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญญู ใฝ่รู้ มีศีลธรรม มีระเบียบวินัย มีสติ รู้คิด รู้ทำ รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้มแข็ง และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ
1 วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2 วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
3 วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 กตัญญู
4 วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 ใฝ่หาความรู้
5 วันพฤหัสบดี ที่ 17 เมษายน 2561 รักษาวัฒนธรรม
6 วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 มีศีลธรรม
7 วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรฎาคม 2561

เข้าใจเรียนรู้

การเป็นประชาธิปไตย

8 วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 มีระเบียบวินัย
9 วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 มีสติรู้ตัว
10 วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561

ดำรงตนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11 วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ
12 วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561

คำนึงถึงผลประโยชน์

ของส่วนรวม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา