โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี งปม.2561 และทบทวนแผนการดำเนินงานฯ ปี งปม.2562 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี งปม.2561 และทบทวนแผนการดำเนินงานฯ ปี งปม.2562

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 26 สิงหาคม 2561 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยนายชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยกา่รศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.ล้านนา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับพันธกิจและตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ สอดคล้องกับตัวชี้ของสำนักงบประมาณ และสอดคล้องกับกระบวนการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา และห้องประชุมทางไกลทุกพื้นที่

        นอกจากนั้นยังได้มอบของที่ระลึกให้กับนายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ที่ได้รับรางวัล “ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น" จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา