โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา บรรยายให้ความรู้ประวัติความเป็นมาของเวียงเจ็ดลิน ในโครงการ กาดหมั้ว คัวกิ๋น ย้อนถิ่น เวียงเจ็ดลิน | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา บรรยายให้ความรู้ประวัติความเป็นมาของเวียงเจ็ดลิน ในโครงการ กาดหมั้ว คัวกิ๋น ย้อนถิ่น เวียงเจ็ดลิน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กันยายน 2561 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 238 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา โดยนายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ได้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับเวียงเจ็ดลิน ในโครงการ กาดหมั้ว คัวกิ๋น ย้อนถิ่น เวียงเจ็ดลิน ดำเนินงานโดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ประวัติความเป็นมาของเวียงเจ็ดลินให้กับนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

        ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และความสำคัญของ "เวียงเจ็ดลิน" เพิ่มเติมได้จากเอกสารความรู้เรื่องเวียงเจ็ดลิน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา