โลโก้เว็บไซต์ 4 สถาบันเครือข่ายการศึกษาจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมศึกษา สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

4 สถาบันเครือข่ายการศึกษาจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมศึกษา สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 กรกฎาคม 2561 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 1105 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเครือข่ายด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 4 สถาบัน ประกอบด้วย สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา ณ ห้องทองกวาว 1 ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในการจัดประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดงานโครงการฯ

        กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการผลงานเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละสถาบัน การให้ความรู้จากวิทยากรผู้มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ปาฐกา เรื่อง "บริหารงานวัฒนธรรมอย่างไร ให้คนรุ่นใหม่เข้าถึง" โดยอาจารย์เผ่าทอง  ทองเจือ และการบรรยาย เรื่อง "การดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่" โดย ดร.อวยชัย  ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 การนำเสนองานเด่นสร้างสรรค์ 4 มหาวิทยาลัย และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม กับ 4 สถาบัน 

        ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนแม่แจ่ม โดยเป็นผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ การนำเสนอผลงานเด่นสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอเรื่อง "การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน" โดยอาจารย์อิศรา  กันแตง อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม กับ 4 สถาบัน อาจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ในการเข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้

        
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา