โลโก้เว็บไซต์ โครงการธรรมทวาทศวาร สัตตมวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี และพิธีมอบเทียนพรรษา ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการธรรมทวาทศวาร สัตตมวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี และพิธีมอบเทียนพรรษา ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 191 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมเผยแพร่คุณธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการ ภายใต้ชื่อ โครงการ "ธรรมทวาทศวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี" หัวข้อธรรมบรรยาย คือ "เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง" โดยครั้งนี้ ได้รับเมตตาจากพระมหาอำนวย ปญฺญาวชิโร น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, พธ.บ. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นองค์เทศน์  ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประธานฝ่ายฆราวาสโดยรองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเทียนส่องธรรม

และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยการมอบเทียนพรรษาให้กับ ๗ หน่วยงาน นำไปถวายให้กับวัดต่างๆ เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ดังนี้
๑. ตัวแทนรับมอบจาก สำนักงานอธิการบดี โดย พันจ่าเอกอำนาจ  ใจคำฟู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
๒. ตัวแทนรับมอบจาก คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย อาจารย์สุพจน์  ใหม่กันทะ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
๓. ตัวแทนรับมอบจาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
๔. ตัวแทนรับมอบจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย อาจารย์ณรงค์  นันทกุศล ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๕. ตัวแทนรับมอบจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  พั้วป้อง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร
๖. ตัวแทนรับมอบจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร  กวาวสิบสาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
๗. ตัวแทนรับมอบจาก สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย อาจารย์ติร  บัวใบ อาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา